جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۴ کتاب علوم پایه نهم برای ساختن ساختمان روی زمین نرم کدام یک از پایه های نشان داده شده مناسب تر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به روابط بالا مشاهده می شود که فشار در پایه یک پارچه نصف پایه نواری است بنابراین برای ساختن بنا در زمین های نرم بهتر است از پایه یکپارچه استفاده شود زیرا فشار کمتری ایجاد می کند.

نویسنده :‌ از پایه یکپارچه استفاده کنیم. چون برطبق فرمول هر چه سطح همان aبیشتر باشدpکمتر هست چون رابطه عکس دارند. بنابراین فشار کم تری را انتخاب میکنیم که همان پایه یکپارچه هست.