جواب پاسخ املا و دانش زبانی صفحه ۸۶ کتاب نگارش پنجم دبستان ابتدایی درس شانزدهم وقتی بوعلی کودک بود بند هایی را که کلمه های لطف حفظ شوق دل خوشی در آنها به کار رفته است بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

دانش زبانی درس وقتی بوعلی کودک بود

1. بندهایی را که کلمه های زیر در آن‌ها به کار رفته است، بنویسید.
لطف، حفظ، شوق، دلخوشی
2. با توجّه به متن درس کلمه های خواسته شده را پیدا کنید.
کلمه ای نه حرفی که پنجمین حرف آن «آ» باشد.
کلمه ای هشت حرفی که حرف دو و هشتم آن «ی» باشد.
کلمه ای هفت حرفی که حرف اوّل آن «ح» باشد.
کلمه ای شش حرفی که بین دو قسمت آن «و» باشد.
کلمه ای پنج حرفی که حرف آخر آن «ز» باشد.
3. در جدول زیر، مانند نمونه، مثال هایی از نگاه کردن و خوب دیدن بنویسید.
نگاه کردن : نگاه کردن از پنجره به بیرون ، ………………………………. ، ………………………………. ، ……………………………….
خوب دیدن : دیدن یک فیل آموزشی ، ………………………………. ، ………………………………. ، ……………………………….

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. اشک شوق از دیدگان ستاره، فرو ریخت و گفت: «ای خدای بزرگ، این پسرک نازنین من، در این دو سه ماهه، راه چند ساله را پیموده است؟ من که باور نمی کنم. برای دل خوشی من این سخنان را می گویی؟». ستاره که از شادی و هیجان، آرام و قرار از کف داده بود. گفت: «پروردگارا، از مهربانی ها و لطف تو سپاس گزاریم و تو را شکر می گویم که فرزندی دانا به ما بخشیده‌ای، ای خدای مهربان، این فرزند خوب و دانا را برای ما حفظ فرما!».
2. کلمه ای نه حرفی که پنجمین حرف آن «آ» باشد.
شادی آفرین
کلمه ای هشت حرفی که حرف دو و هشتم آن «ی» باشد.
بیان صافی
کلمه ای هفت حرفی که حرف اوّل آن «ح» باشد.
حیرت آور
کلمه ای شش حرفی که بین دو قسمت آن «و» باشد.
پرس و جو
کلمه ای پنج حرفی که حرف آخر آن «ز» باشد.
دلسوز
2. نگاه کردن :
نگاه کردن به ماشین های درون خیابان
نگاه کردن به چهره به چهره پدر و مادر
نگاه کردن به آدم های داخل کوچه
خوب دیدن :
دیدن یک آزمایش علمی
دیدن میکروب ها با میکروسکوب
دیدن چگونگی زندگی حیوانات