جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم صفت هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ملک، پاک، سزاوار ثنا، راهنما، فاضل، توحید، حکیم، عظیم، کریم، رحیم، بری از رنج، بری از درد، بری از گداز، بری از نیاز، بری از بیم، بری از امید، بری از عیب، بری از خطا و غیره.