جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما پیام این شعر چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیام این شعر این است که انسان باید سعی کند حکمت و دانش و هنر بیاموزد که جز این ها زندگی انسان ثمره ی دیگری نخواهد داشت.