جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به نظر شما کبوتر بچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کبوتر بچه به مادر خود پاسخ خواهد داد که ای مادر پند و اندرز تو را شنیدم و پذیرفتم و آن را در زندگی به کار خواهم بست.