جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم پرسش های تاریخی حمله اسکندر به ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2. حمله اسکندر به ایران.
الف) این اتفاق در چه زمانی رخ داده است؟ ب) در کدام مناطق ایران رخ داده است؟.
پ) چه میزان تلفات جانی داشته است؟ ت) چه میزان تخریب در ایران در پی داشته است؟.
ث) چه مدت به طول انجامیده است؟ ج) تعداد سپاهیان ایران و اسکندر چند نفر بوده است؟.
چ) پادشاه ایران در این زمان چه کسی بوده است؟ ح) علت این رخداد چه بوده است؟.