جواب فعالیت تحقیق صفحه ۹۳ اجتماعی ششم  وظایف سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران و وظایف سازمان بنادر و دریانوردی از سایت نکس لود دریافت کنید.

سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

مهدی : سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و صیادی در دریاها خرید کشتی های ماهیگیری آموزش ماهیگیری مربوط به قایق های ماهیگیری و غیره فعالیت می کند. سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در امور چون پاکسازی و لایروبی بنادر احداث اسکله حمل و نقل کشتی ها و غیر فعالیت می‌کند.

نویسنده : وظیفه سازمان شیلات : کنترل بر رشد و صید ماهی های دریا نظارت بر صیادی در فصل های معین که زمان تخم ریزی ماهی است ما هی ها نباید صید شوند.

نویسنده : وظیفه ی سازمان شیلات : سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و صیادی در دریاها خرید کشتی های ماهیگیری و کنترل بر رشد وصيد ماهی های دریا نظارت بر صیادی در فصل های معین که زمان تخم ریزی ماهی است ماهی ها نباید صید شوند .

نویسنده : سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران دراموارمربوط به ماهیگیری وصیادی دردریا(صیدمرجان،مرواریدو…..)ماهیگیری جنوب وفروش خاویارفعالیت های صیدفروش وصادراتماهیان چاویارو….فعالیت می کند.

ایلیار حمزه ای : بنادر و ودریا نوردی اداره امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور
تنظیم امور مربوط به راهنمایی کشتی ها با تصویب شورای عالی سازمان.

نویسنده : سازمان بنادر و دریانوردی در امور چون پاکسازی و غیره فعالیت می کنند سازمان شیلات جنوب برای ماهیگریو خرید ماهی چون مرجان میگو و صدف هستند.

نویسنده : کنترل برای رشد و صید ماهی های دریا نظارت به صیادی در فصل های تایین شده که زمان تخم گذاری ماهی ها است نباید ماهی ها صید شود.

آریا علیپور : سازمان شیلات کشور خیلی به افزایش ماهیان کشور کمک می کنند زیرا با جلوگیری کردن از صید ماهی درفصل تخم ریزی ماهیان باعث می شود که ماهیان کشور افزایش می یابد..