جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم تعدادی گل انتخاب و کاس برگها و گلبرگ های آن ها را مشخص کنید چگونه آن ها را تشخیص می دهید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کاسبرگ سبز رنگ و محافظ گلبرگ می باشد. گلبرگ ها معمولا رنگی به تعداد بیشتر در داخل کاسبرگ قرار دارد.
دانه گرده ی گیاهان متفاوت هستند دانه گرده در سرپرچم به نام بساک قرار دارد. .