جواب درک مطلب صفحه ۱۲ کتاب فارسی پایه ششم چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که در دیگران نیست و آن داشتن نعمت عقل است بنابراین انسان ها با استفاده از این نعمت و تعقل در نظام آفرینش خدا را عبادت می کنند ولی سایر موجودات بدون نگرش و تفکّر خالقشان را عبادت می کنند.

ستایش : ما انسانها همه مثل هم عبادت میکنیم ولی موجودات مثل هم عبادت نمیکنند.