جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۲۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم جدول زیر بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ستون اول (پایین): تک لپه ای – دومی: تک قسمتی- سومی: در 2 یا چند حلقه – چهارمی: رگ برگ موازی – پنجم: مضربی از 3 یا 6 گلبرگ.
ستون دوم (پایین): دو لپه ای دومی: دو قسمتی – سومی: در 8 دایره (حلقه) – چهارمی: رگ برگ منشعب – پنجم: مضربی از 2 یا 5 گلبرگ.