توضیح دهید که جدول و نمودارها چه کمکی به بهتر فهمیدن مسئله میکند صفحخ 142 کتاب ریاضی دوم فرهنگ نوشتن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به کمک جدول ها مکان ها و ارزش های اطلاعات را می فهمیم و با آوردن آن اطلاعات در نمودارهای تصویری یا ستونی یا دایره ای ، تصویر و درک بهتری از آنها بدست می آوریم؛ مثلا تعداد دانش آموزان هر کلاس را می توانیم در جدول بیاوریم و سپس با کمک تصاویر و نمودار آنها را ترسیم کنیم تا در موقع نشان دادن اطلاعات دید بهتری داشته باشیم.