جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشور ما جز کشور های کم بارش جهان است و بخش وسیعی از کور ما را مناطق خشک و نمیه خشک تشکیل می دهد و ما منابع آبی محدودی داریم.

نویسنده : اما چون سوخت های فسیلی زیادی داریم با سوزاندن انها می توان برق حرارتی بیشتری داشته باشیم برای همین از برق ابی بیشتر است.

نویسنده : برای اینکه کشور ما جزء کشور های پر بارش است استفاده از برق آبی بهتراست.

راضیه یلقی : چون که کشور ما جزئ کشور های پر بارش است بنابر این ما از برق ابی بیشتر استفاده می کنیم.

ستایش رضایی : زیرا کشور ما جزو کشورهای کم بارش جهان است و بیشتر آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و به این دلیل برق آبی برای کشور ما خوب نیست.

نویسنده : کشور ما جزءکشور های کم بارش است وبیشتر کشور در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد به همین دلیل برق ابی در کشور ما خیلی کم است.