جواب ایستگاه فکر صفحه ۷۷ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی معنی تو اول بگو با کیان زیستی پس آنگه بگویم که تو کیستی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان با هر کس هم نشینی کند و دوست باشید، خلق و خوی او را پیدا می کند، چون دوست تاثیر زیادی بر انسان می گذارد و آن هم به این دلیل است که ما خیلی از وقتمان را با دوستانمان می گذرانیم.