جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم چند جسم مسطح کدر را به طور جداگانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

الف) چند جسم مسطح کدر را به طور جداگانه مقابل یک لامپ یا شمع روشن بگیرید و به سایه تشکیل شده توسط هرکدام روی پرده (یا دیوار کلاس) که هم راستا با صفحه جسم باشد، توجه کنید. آیا شکل سایه هر جسم با خود جسم مشابه است؟ برای پاسخ خود دلیل کافی به کلاس درس اراه دهید.
ب) از پشت یک تکه مقوا، یک ورقه شیشه ای تمیز و یک کاغذ پوستی به یک شمع یا لامپ روشن نگاه و نتیجه را به کلاس درس گزارش کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سایه مشابه جسم است البته بنا به فاصله کوچک تر یا بزرگتر شده است.
به اجسام از پشت شیشه کاملا مشخص هستند زیرا نور بخوبی از آن عبور می کند.
اما کاغذ پوستی نیمه شفاف است نور هنگام عبور بطور نامنظم پخش می شود و جسم بطور واضح دیده نمی شود.
اگر نور مستقیم منتشر نشود منطقه سایه واضح نبوده وسایه مشابه جسم نخواهد بود.