جواب فعالیت صفحه ۱۶۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم جلگه مرکزی استرالیا از آبرفت های کدام رود پدید آمده است؟ این رود به کجا می ریزد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جلگه ی مرکزی از ابرفت رو دارلینگ به وجود آمده است و این رود به خلیج بزرگ استرالیا می ریزد.