جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پنجم جمله ی «همه جا محل یادگیری است» یعنی چه؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی از هر جا و هر مکانی و در هر جا و هر مکانی انسان می تواند چیزهایی یاد بگیرد.

ریحانه پسندیده : یعنی اگر در دنیای پیرامون چشم مان برای دیدن باز باشد و گوش ما برای شندین شنوا باشد میتوان از هر محل ساده ای درس عبرت گرفت و چیز های را اموخت که در زندگی بسیار ارزشمند باشد.

نویسنده : یعنی هر جا که باشیم پدیده ای هست که نقطه ای را در خود نهفته دارد وبشود از آن چیز آموخت.

ناشناس : منظور ان از علم تجربه کسب کررن ونشان دادن راه درست است وگرنه در هر جایی علم را نمیتوانی باد گرفت جاهای وجود دارد که خلاف عقیده مسلمانان است.

نویسنده :‌هرجا و هر محیطی ،ویژگی های جدید و چیز های متفاوتی برای کشف و آموختن دارد.انسان باید با دقت و تامل و روحیه ی جست و جو گر، همه چیز را بنگرد و از هرکس دانش بیا موزد.

نویسنده :‌هرجا وهر محیطی ویژگی های جدید و چیز های متفاوتی برای کشف و آموختن دارد انسان باید با دقت و تامل و روحیه ی جست و جوگر همه چیز را بنگرد واز هر کس دانش بیاموزد ضحی.