جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم روی یک برگ کاغذ شطرنجی جهت یابی به کمک ستاره قطبی و ماه را نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای پیدا کردن شمال، ستاره قطبی را پیدا کنید.ستاره های دیگر به دور ستاره قطبی می چرخند.آسانترین راه برای شناسایی ستاره قطبی، استفاده از مجمع الکواکب دب اکبر است. (از دو ستاره جلویی دب اکبر که در انتهای کاسه دب اکبر وجود دارند خط راستی بکشید انتهای آن ستاره قطبی را نشان میدهد.)فاصله ستاره قطبی حدودا 5 برابر فاصله بین دو ستاره است.دقیقا آن طرف ستاره های دب اکبر، مجمع الکواکب کاسیوپیا دیده میشود. که از 5 ستاره تشکیل شده و ترکیب آنها به شکل M یا W است. ستاره قطبی در راستای آخرین ستاره این مجموعه است. فاصله هر کدام از این مجموعه ها تا ستاره قطبی تقریبا برابر است.

نویسنده : اگر فاصله دو ستاره لبه اویز ملاقه را یک واحد در نظر بگیریم و ان را پنج برابر در همان مسیر ادامه دهیم ب ستاره قطبی میرسیم الی.

نویسنده : روی یک برگ کاغذ شطرنجی جهت یابی به کمک ستاره قطبی و ماه رانشان دهید .