جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم بخوان و بیندیش جواب درک و دریافت آوای گنجشکان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. به نظر شما چرا، شیخ مکتب خانه ابتدا از آموزش دادن به ممنون خودداری می کرد؟
2. به نظر شما زیباترین بخش این داستان،کدام قسمت است؛ چرا؟
3. نظر بچه ها در مورد «ممنون» چه بود؟
4. اگر می خواستید نام جدیدی برای داستان انتخاب کنید، نام آن را چه می گذاشتید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. به خاطر اینکه اواسط کلاس آمده بود و خود را همه چی دان می دانست.
2. ممنون برخاست. آب کوزه در کنار درخت، خالی کرد.کوز هی خالی پیش شیخ آورد و گفت: این یعنی «خالی شو تا پر شوی» چون در این جا شیخ از یک آدم مغرور، آدمی متواضع می سازد.
3. آدمی پرگو، پر ادعا و با ظاهری در هم ریخته.
4. شیخ دانا.

آرینا : پاسخ سوال اول ⇐چون ممنون می گفت که همه چیز رامی داندوادعای دانستن داشت ❤پاسخ سوال دوم ⇐ممنون برخاست .آب کوزه درکنار درخت ،خالی کرد .کوزه ی خالی پیش شیخ آورد وگفت..این یعنی “خالی شوتاپرشوی”چون دراینجا شیخ ازیک آدم مغرور،آدمی متواضع می سازد ❤پاسخ سوال سوم ⇐بخشی که شیخ کوزه ی آب راخود رابه ممنون دادوباکوزه ی دیگردرآن آب ریخت ووقتی که پر شدآب سرازیرشد.چون راه زندگی ممنون راعوض کردواوفهمیدکه بایدخالی باشد تاپرشود❤پاسخ سوال چهارم⇐١_کوزه ی خالی ٢_کوزه ی دل ٣_مکتب خانه ی گنجشکان.

نویسنده : 1:بخاطر اینکه اواسط کلاس بود و او آمد و خودرا همچی دان میدانست. 2:ممنون برخواست. آب کوزه را در کنار درخت، خالی کرد. کوزه خالی پیش شیخ آورد و گفت : «این یعنی خالی شو تا پرشوی. 3:پر ادعا ،پر گو و با ظاهری کهنه. 4:هزاران سخن گنجشکان، کودکان بازگو..

نازیلا : پاسخ سوال اول:چون ممنون می گفت که همه چیزرامی داندوادعای دانستن داشت.❤پاسخ یوال دوم:ممنون برخاست.آب کوزه درکناردرخت،خالی کرد.کوزه ی خالی پیش شیخ اوردوگفت:این یعنی(خالی شو تاپرشوی)چون دراینجاشیخ از یک آدم مغرور،آدمی متواضع می سازد.❤پاسخ سوال سوم:بخشی که شیخ کوزه ی آب راخودرابه ممنون دادوباکوزه ی دیگردرآن آب ریخت و وقتی که پرشدآب سرازیرش.،چون راه زندگی ممنون را عوض کردواوفهمیدکه بایدخالی باشدتاپرشود.❤پاسخ سوال چهارم:۱کوزه ی خالی،۲کوزه ی دل،۳مکتب خانه ی گنجشکان. ❤پایان.

بانو جان : خواهش می‌کنم عزیزم باید حال این آدمهای تازه به دوران رسیده رو گرفت.

نویسنده :‌همش تقصیره کرونا واگر نه ما برای چی باید میومدیم توی سایت ها دنبال جواب سوال ها میگشتیم.

نویسنده :‌همش تقصیره کرونا واگر نه ما برای چی باید میومدیم توی سایت ها دنبال جواب سوال ها میگشتیم.

لمیا : به خاطر اینکه او اواسط کلاس امده بود و فکر میکرد که او از همه چیز باخبر است و همه چیز رابلد است.