جواب تدبر صفحه ۷۸ کتاب دین و زندگی پایه دهم برای اینکه ما از حسرت خورندگان آن جهان نباشیم بایستی در این دنیا چگونه زندگی کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) کارهای نیکو انجام دهیم.
2) ایمان به خداوند و وحی الهی داشته باشیم.
3) پیروی از پیامبر.
4) انتخاب دوست های خوب.