جواب درک مطلب صفحه ۱۳۳ کتاب ادبیات فارسی چهارم حضور و غیاب در مدرسه ی هوشمند را با مدارس معمولی مقایسه کنید و یک خوبی آن را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حضور و غیاب در مدرسه های معمولی به صورت دستی و توسط معلم انجام می شود ولی در مدارس هوشمند به وسیله رایانه انجام می شود.
راحت تر شدن حضور و غیاب، اطلاع دادن اتوماتیک و سریع به والدین.