جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ کتاب نگارش پایه یازدهم متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده، آن را خلاصه کنید.
«او با تحقیق درباره نحوه بحث کردن در ژاپن و آمریکا، در زمینه سبک های متفاوت تحلیلی ماجرا، به نتایج جالبی دست یافته که حاکی از تاثیر سبک نوشتن بر شیوه صحبت کردن است. دانشجویان ژاپنی هنگامی که می خواهند دلیل و علت را توضیح دهند، ابتدا به یک نقطه یا برهه در زمان گذشته برمی گردند و ماجراهایی را که از آن نقطه به بعد رخ داده است، به ترتیب و پشت سر هم تعریف می کنند؛ در حالی که دانشجویان آمریکایی فقط به ذکر دلیل اصلی و مستقیم یک اتفاق بسنده می کنند.
در روش توضیح و توصیف در بستر زمان (شیوه سلسله زمان) که دانشجویان ژاپنی عمدتا از آن استفاده می کنند، ذکر مهم ترین و اصلی ترین دلیل ماجرا به آخر صحبت موکول می شود ولی دانشجویان آمریکایی حتی اگر در ابتدا روش توصیف در بستر زمان را در پیش بگیرند، به محض اینکه متوجه طولانی شدن صحبت های خود می شوند، داستان گویی را قطع کرده، شروع به بیان اصل ماجرا و جمع بندی موضوع مورد بحث می کنند.»
پرورش هنر استدلال، واتانابه

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : او با تحقیق در زمینه سبک های متفاوت‌ بحث کردن در ژاپن و آمریکا، به این نتیجه دست یافته است که مردم ژاپن، سخن را از زمان وقوع آغاز کرده و وابسته به زمان وقوع آرام آرام شروع به حرکت می کنند،‌ اما ملت آمریکا، به اصل موضوع پرداخته و راجب همان صحبت میکنند، در صورتی که ملت ژاپن نیز در میان راه خسته شده و یک باره به اصل موضوع می روند و در آخر به اصل می رسند، اما دانش جویان آمریکا، با در نظر گرفتن اتلاف زمان، از اصل موضوع شروع به صحبت می کنند.

مهدی : «او با تحقیق درباره نحوه بحث کردن در ژاپن و آمریکا، در زمینه سبک های متفاوت تحلیلی ماجرا، به تاثیر سبک نوشتن بر شیوه صحبت کردن پی برده است. دانشجویان ژاپنی هنگامی که می خواهند دلیل را توضیح دهند، ماجراهایی را که از برهه زمانی مربوطه به بعد رخ داده است، به ترتیب تعریف می کنند؛ در حالی که دانشجویان آمریکایی فقط به ذکر دلیل اصلی یک اتفاق بسنده می کنند.
در روش توصیف در بستر زمان که دانشجویان ژاپنی عمدتا از آن استفاده می کنند، ذکر اصلی ترین دلیل ماجرا به آخر صحبت موکول می شود ولی دانشجویان آمریکایی به محض اینکه متوجه طولانی شدن صحبت های خود شوند، داستان گویی را قطع کرده، شروع به بیان اصل ماجرا می کنند.».