جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم حمد و تسبیح خداوند به چه معناست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه بودن اوست، در حمد و ستایش صفات خداوند و در تسبیح خداوند را از صفات ناشایست، پاک و منزه می داریم.