جواب برایم بگو صفحه ۱۰۰ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی حمید به چه چیزی فکر می کرد و چه تصمیمی گرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فکر کرد دوستش که با محبت و از روی مهربانی دوچرخه اش را برای او آورده است، حال کار زشتی است که من به قول خودم عمل نکنم و دوچرخه را برایش نبرم. پس تصمیم گرفت که همان موقع دوچرخه را به احسان برگرداند.