انشا صفحه ۲۱ کتاب نگارش فارسی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی درباره درمورد خاطره ای که در آن مسئله ای یا مشکلی حل شده باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

خاطره ای که در آن مشکلی حل شده باشد

انشا خاطره ای که در آن مسئله ای یا مشکلی حل شده باشد نگارش پنجم

خاطره ای که در آن مسئله ای یا مشکلی حل شده باشد آن روز با عجله کیف مدرسه ام را بستم کمی دیر کرده بودم سریع وارد سرویس مدرسه شدم وکناردوستانم نشستم وشروع به حرف زدن کردیم انروزاولین زنگ درس املا داشتیم خواستم قفل کیفم را باز کنم ولی هر چه سعی کردم نتوانستم داشت گریه ام می گرفت از دوستم خواستم که قفل کیفم را امتحان کند ولی او هم تلاشش بی نتیجه بود خانم معلم از بچه ها خواست که دفتر هایشان را در بیاورند از دوستم برگه سفیدی گرفتم از دوست دیگر م مدادی و شروع به نوشتن املا کردم ولی تمام فکرم پیش قفل کیفم بود نکند دیگر قفل باز نشود چگونه کتاب هاو دفترهایی که زندانی شده بودندرا میتوانستم ازاد کنم به زور گریه ام را کنترل کرده بودم بغض گلویم را می فشرد در این فکرها بودم که املا تمام شد خانم معلم وقتی کنارم آمد متوجه شد در دفتر املا ایم ننوشته ام از من علت را پرسید در این لحظه بغضم ترکید و با ناراحتی و گریه گفتم که کیفم قفل شده خانم معلم قفل را امتحان کرد اوهم نتوانست کاری کند بالاخره کیف را به همراه او به دفتر مدرسه بردیم و از بابای مدرسه کمک خواستیم او با آرامش خاصی با یک حرکت کوچک مشکل بزرگ مراحل کرد و مرا از این گرفتاری به نظر بزرگ نجات داد من از آن روز به بعد تصمیم گرفتم که در زندگی هیچ وقت از کیف قفل دار استفاده نکنم