جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۴ کتاب پیام های آسمان پایه نهم خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده است در این داد و ستد خریدار کیست؟ فروشندگان چه کسانی هستند؟ چه کالایی مورد معامله قرار گرفته است؟ بهای این کالا چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دنیا، بازار است و مردم در آن معامله گر. فروشنده، مردم اند و خریدار خداوند. متاع معامله، مال و جان است و بهای معامله بهشت. اگر به خدا بفروشند، سراسر سود و اگر به دیگری بفروشند، یکسره خسارت است.
معامله با خدا چند امتیاز دارد: .
1. خود ما و توان و دارایی ما از اوست، سزاوار نیست که به جز او بدهیم. .
2. خداوند، اندک را هم می خرد. «مثقال ذره خیرا یره».
3. عیوب جنس را اصلاح می کند و رسوا نمی سازد. .
4. به بهای بهشت می خرد. خداوند در خریدن وارد مزایده می شود و نرخی را پیشنهاد می کند که فروختن به غیر او احمقانه و خسارت است.