جواب خوانش و فهم صفحه ۱۲۹ کتاب ادبیات فارسی پنجم بخوان و حفظ کن جواب خوانش و فهم چشمه و سنگ از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در متن شعر، «چشمه» و «سنگ» با چه ویژگی هایی توصیف شده اند؟
2. خوانش بیت دوم و چهارم چه تفاوتی با هم دارد ؟ چرا ؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چشمه: نرمی، سخت کوش، ایستادگی و مقاومت.
سنگ: سختی، گران، تیره دل، سخت سر.

ناشناس : سوال دو که هست داداش .بیت دوم از زبان چشمه به نرمی و لطایف ولی بیت چهارم از زبان سنگ به سختی و دل تیرگی دل صحبت نموده.

زینب زارع : چشمه :نرمی ،تلاش،تسلیم نشدن، سنگ: سختی،سیاه دل ،نادان.

مهیا رضایی : چشمه : نرمی، مهربان ، دلسوز ، تلاش ، ایستادگی سنگ : سنگ دل ، لجباز ، نادان ، نامهربان.

مهشید زنده بودی : چشمه :نرمی، پرتلاش، مهربان ،امیدوار ،با سختی ها مبارزه کرد
سنگ:نادان، ناپسند، سنگ دل ،لجباز ،تنبل ،زورگو.