جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس دوازدهم خدمات متقابل اسلام و ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. معنای «سلمان منا اهل البیت» را بیان کنید.
2. چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده است؟
3. به نظر شما چگونه می توان به تمدن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. سلمان از ما اهل بیت است.
2. ادبا و عرفا و سخنواران ایرانی ، حقایق اسلامی را با جامه ی زیبای شعر و نثر فارسی ، به نحو احسن آرایش داده اند و حقایق اسلامی ومعانی لطیف قرآنی را درمیان حکایات شیرین آورده اند.
3. با تلاش کوشش برای فراگرفتن فرهنگ ملی و قرآنی خودمان و گسترش و معرفی آن به دیگر مردمان جهان.