جواب خودارزیابی صفحه ۵۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم خودارزیابی درس ششم آداب زندگانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. هنگام سخن گفتنِ دیگران به چه نکاتی باید توجّه کرد؟
2. بیت زیر با کدام بخش درس، ارتباط معنایی دارد؟
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
(گلستان، سعدی)
3. یک زندگی موفّق دارای چه ویژگی هایی است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. حرف کسی را قطع نکند، در گفتگوی دیگران دخالت و دقت نکند و به حرف دیگران دزدیه گوش نکند.
2. این بیت سعدی با این بخش از درس (متن اول از فانوس نامه) ارتباط دارد. «به غم مردمان، شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند، داد ده تا دادیابی، خوب گوی تا خوب شنوی»
3. برنامه ریزی شده، تعاون و همکاری، آرامش خاطر، موفقیت در کارها.