جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه هفتم زنگ آفرینش درس اول از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن خودارزیابی درس اول فارسی هفتم

1. چه کسانی در کلاس جنگل سبز، آرزوهای خود را مطرح کردند؟
2. منظور شبنم از جمله «می خواهم آفتاب شوم» چیست؟
3. اگر شما در جنگل سبز بودید، چه آرزویی داشتید؟

جواب خودارزیابی درس اول فارسی هفتم

1. شبنم – دانه – غنچه – جوجه ی گنجشک – جوجه ی پرستو – جوجه های کبوتران – معلّم
2. منظور شبنم این بود که می خواهم با استفاده از گرمای خورشید به بخار تبدیل شوم تا به آسمان بروم و در آن جا دوباره به ابر تبدیل بشوم و دوباره ببارم
3. بر عهده دانش آموز