جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه نهم درس دوم عجایب صنع حق تعالی از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن خودارزیابی درس دوم فارسی نهم

1. كدام بخش درس، به روز رستاخیز، اشاره دارد؟
2. عبارت « هر یكی را آنچه به كار باید، داد » را توضیح دهید.
3. بند پایانی درس « … و مَثَل تو چون مورچه ای …» چه ارتباطی با درك شگفتی های آفرینش دارد؟

جواب خودارزیابی درس دوم فارسی نهم

1. در وقت بهار بنگر و تفکر کن که چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گوید.
2. هر کدام از موجودات آن چه لازم بوده، داده است.
3. این که انسان مثل، مورچه ای است که اگر در آیات الهی و موجودات اطراف خود تفکر نکند، قادر به شناخت آفرینش و شگفتی های عالم هستی نخواهد بود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : جواب سوال ۳ منظورش ب ادم هایی است ک غافل از همه چیز هستند هر چند در زیباترین مکانی باشند بازم متوجه نمیشوند مثل مورچه ک حتی ت کاخ هم باشه بازم نمیتونه زیبایی اون کاخ رو ببینه.