جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس نهم راز موفقیت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب»کوه آهن«داد؟
2. ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید.
3. به نظر شما راز موفقیت، در زندگی امروز، چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زیرا معتقد بود او خستگی نمی شناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر نداشت نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیمی دیگر را در محضر استاد دیگری می گذراند ولی آثار خستگی در چهره اش نمایان نمی شد.
2. هر دو پشتکار و همت زیادی در فراگیری علم و دانش داشتند. هر دو پیگیر مسله های علمی بودند. هر دو خواستار دانستن علم بودند تا خواندن آن، یاد گرفتن مشتاقانه مسال علمی، یادگیری در همه حال و در همه وضعیت ها و همه شرایط ها
3. داشتن همت و پشتکرا، برنامه ریزی، تلاش و کوشش، تفکر و به کار بردن تجربیات دیگران.