جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس ششم از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن خودارزیابی درس ششم فارسی هفتم

1. چه کسانی می توانند در قلب ما جا بگیرند؟
2. چرا قلب آدم نباید خالی بماند؟
3. چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب را به چه چیزهایی تشبیه می کنید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : ۱: چرا قلب آدم نباید خالی بماند ؟ زیرا خالی و سیاه بودن قلب انسان او را تنها و اذیت میکند .
۲ : چرا قلب به دریا تشبیه شده است ؟ شما قلب را به چه چیز هایی تشبیه میکنید ؟ زیرا دریا بزرگ و وسیع بوده و قلب انسان با بزرگی، مهربان تر شده و عفت انسان را بیشتر میکند . قلب را میتوان به خورشید ، ماه ، آسمان تشبیه کرد .
۳: بنظر شما چرا قلب نویسنده نمیتوانست عموی پدرش را بپذیرد ؟ زیرا عموی پدرش فردی پول پرست بوده و به پول هایش بیشتر از انسان ها اهمیت میداد و همین نویسنده را ناراحت میکرد

مهدی : 1. همه ی انسان های خوب.
2. زیرا اگر خالی بماند ، مثل یک گلدان زشت است و آدم را اذیّت می کند.
3. زیرا مانند دریا می تواند بزرگ و زیبا و پاک باشد. ما می توانیم قلب را به آسمان و چشمه و خورشید و شیشه نیز تشبیه کنیم.