جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس ششم از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن خودارزیابی درس ششم فارسی هفتم

1. چه کسانی می توانند در قلب ما جا بگیرند؟
2. چرا قلب آدم نباید خالی بماند؟
3. چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب را به چه چیزهایی تشبیه می کنید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. همه ی انسان های خوب.
2. زیرا اگر خالی بماند ، مثل یک گلدان زشت است و آدم را اذیّت می کند.
3. زیرا مانند دریا می تواند بزرگ و زیبا و پاک باشد. ما می توانیم قلب را به آسمان و چشمه و خورشید و شیشه نیز تشبیه کنیم.