جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۲ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس یازدهم عهد و پیمان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. من دیر نمی آیم ، شماهم دیر نیایید – من غیبت نمی کنم ، شما هم غیبت نکنید – من به شما دروغ نمی گویم ، شما هم به من دروغ نگویید – من به هر قولی که به شما بدهم وفا می کنم ، شما هم به هر قولی که به من می دهید وفا کنید – من خود را موظف می دان که برای خیرو صلاح شما تلاش کنم ، شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید و تکالیف تعیین شده را به انجام برسانید.
2. زیرا خودش به آن پول احتیاج داشت و می توانست با آن برای خودش دستکش بخرد.
3. نمونه های بسیار زیادی از ایثار در دفاع مقدس اتفاق افتاده است جایی که رزمندگان برای آسایش هم قطاران و مردم وطن خود از هیچ ایثاری دریغ نکردند.