جواب خودارزیابی صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس سوم نسل آینده ساز از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.
2. منظور از عبارت «آینده با حرف ساخته نمی شود» چیست؟
3. شما ویژگی های برجسته جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می دانید؟

جواب

1. جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن ، دریافتن و تحلیل کردن هستند
2. با حرف زدن نمی توان آینده را ساخت و به پیشرفتی دست پیدا کرد . ساختن آینده نیاز به تلاش و کار هوشمدانه ی همراه با ایمان و پیگیری مستمر دارد
3. پرشور – صلاح – پاکدامنی – پارسایی – صداقت – شور و شعور – با همّت – با ایمان و مومن

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نگار سلیمی : مهم ترین و اصلی ترین بخش هر جمله فعل است. گاهی یک فعل به تنهایی مفهوم کامل یک جمله را دارد مثل: دیدم. در حالت عادی فعل در پایان جمله می آید اما گاه در جملات ادبی و اشعار ممکن است در ابتدا یا میان جمله نیز قرار گیرد.
در برخی جمله ها هدف تنها رساندن پیام به ساده ترین شکل است.
مثال: باران از ابر میبارد. (زبان)
اما گاه علاوه بر رساندن پیام به زیبایی ظاهری و معنایی جمله نیز توجه می شود.
مثال: ابر می گرید (ادبیات )

تا توانی پیش کس مگشای راز
بر کسی این در مکن زنهار باز
تا میتوانی راز خود را به کسی نگو. برحذر باش تا مبادا در دل خود را به روی کسی باز نکنی تا از اسرار دلت با خبر نشوند.
گور خانه ی راز تو چون دل شود
آن مرادت زودتر حاصل شود
اگر رازت را درون دلت دفن کنی و آن را به کسی نگویی، زودتر به اهدافت می رسی.
دانه ها چون در زمین پنهان شود
سرّ آن سرسبزی بستان شود
همانگونه که دانه ها زمانی که زیر زمین پنهان می شوند زودتر می رویند، و باغ و بوستان راسرسبز می کنند
گفت پیغمبر: هر آن کو سر نهفت
زود گردد با مراد خویش جفت
پیامبر (ص) فرمودند هر کسی راز خود را از دیگران پنهان کند، زودتر به آ رزوهای خود میرسد.