جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم سایر شباهت ها را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمتان بنویسید اگر کمی فکر کنیم در می یابیم که داستان زیرک شباهت های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد این شباهت ها را پیدا کنید و مانند نمونه جا های خالی را پر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما نیز ممکن است بتوانیم تمام عمرخود را به سرگرمی و خوش گذرانی بگذرانیم.
3. زمان زندگی ما نیز کوتاه است و زود تمام می شود .
4. ما نیز گمان نمی کنیم که مرگ هر لحظه ، ممکن است به سراغ ما بیاید .
5. به هنگام مرگ ، ما نیز امکان هیچ کاری را نداریم .
6. ما نیز در آن دنیا می توانیم با اعمالی که در این دنیا به عنوان توشه برای خود ذخیره می کنیم ، با راحتی و سعادت زندگی کنیم .
7. ما نیز اگر به این دنیا نمی آمدیم ، هرگز نمی توانستیم سعادت جهان آخرت را به دست آوریم