جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب نگارش پایه یازدهم از موضوعاتی که نسبت به آنها دانش تجربه و دلبستگی بیشتری دارید چند نمونه بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : * طبیعت و نیت * رافت و عطوفت * دوستی و معرفت * شعر و شعور * فر و فرهنگ * آب و درخت گل ابریشم * ساز و سوز * عشق و نفرت * حس و خرد * همسایه و همکار * مناعت طبع و عزت * شور و شوق * رود و عود.