جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم مقصود شاعر در مصراع «دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت می کنند. در واقع یعنی خدا می گوید رود تحت فرمان من است و من از او مراقبت می کنم.