جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۴ کتاب علوم تجربی هشتم درباره انواع رباط در مفصل ها اطلاعاتی جمع اوری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

اطلاعات جمع آوری کنید علوم هشتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انواع رباط های زانو رباط‌ها (لیگمان‌ها) نوارهای محکم بافتی هستند که انتهاهای استخوان‌ها را به یکدیگر متصل می کنند. دو رباط مهم(رباط داخلی ورباط خارجی (در هر طرف استخوان قرار دارد: رباط‌های داخلی و خارجی، مانع از حرکت بیش از حد استخوان به طرفین می شوند. رباط‌های صلیبی ، حرکت جلو به عقب استخوان را مهار می کنند.

نویسنده :اگر مفاصل نبودند راه رفتن و انجام هیچ کاری امکان نداشت این از نشانه های خداوند است.