جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ کتاب علوم تجربی پایه هفتم درباره ی راه های کاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) کاهش استفاده از خودروهای شخصی واستفاده از وسایل نقلیه عمومی.
2) تغییر سوخت خودرو ها از سوخت های فسیلی به سوخت های پاک وجدید مانند برق و نور.
3) افزایش فضای سبز در شهرها.
4) انتقال کارخانه های آلوده کننده به خارج شهر.