جواب ایستگاه خلاقیت صفحه ۸۲ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم درباره ی ویژگی های افراد موفق چند جمله بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2. دارای اهداف مشخصی هستند.
3. همیشه در پی فرصت های مناسب هستند.
4. دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند.
5. در اثر بروز مشکلات متوقف نمی شوند.

رادمهر : ۲- افراد موفق کسانی هستند که در کار ها مشورت میکنند.
۳- افراد موفق کسانی هستند که هیچ وقت تسلیم نمی شوند.
۴- افراد موفق کسانی هستند که یاد بگیرند و یاد بدهند.
۵- کسی موفق است که هیچ وقت مغرور نباشد..

نویسنده : افراد موفق کسانی هستند که یا راهی خواهند یافت یا راهی را خواهند ساخت. .

پرنیا رحمتی : افراد موفق شعارشان( من می توانم) است
افراد موفق هیچگاه نا امید نمی شوند و صبر دارند.