جواب درست و نادرست صفحه ۵۸ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم جواب درست و نادرست درس ششم آرش کمانگیر از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد.
2- ایرانیان در برابر سپاه توران مقاومت می کردند.
3- تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی غرب پرتاب کند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست, درست, نادرست.