جواب درست و نادرست صفحه ۸۴ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم ابتدایی جواب درست و نادرست درس دهم باغچه اطفال از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- باغچه بان برای آموزگاری به خارج از ایران رفت.
2- باغچه بان در کودکی شعر می سرود.
3- قبل از باغچه بان، کسی به فکر کودکان کم شنوا و نابینا نیفتاده بود.
4- باغچه بان با پشتکار و اراده به رویاهای کودکی خود دست یافت.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- نادرست 2- درست 3- درست 4- درست.