جواب درست و نادرست صفحه ۶۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درست و نادرست درس هفتم مهمان شهر ما از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- دانش آموزان همراه خانواده هایشان به استقبال رفته بودند.
2- جنب و جوش گنجشکان نشانه ی انتظار آنها برای ورود مهمان بود.
3- گذشت زمان به درک معنی بعضی از مطالب کمک می کند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست نادرست درست.