جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه هشتم خودارزیابی درس دوم خوب جهان را ببین از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن خودارزیابی درس دوم فارسی هشتم

1- در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام یک از نام های خداوند اشاره شده است؟
2- چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه می دانید؟
3- چرا خداوند، در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟

جواب خودارزیابی درس دوم فارسی هشتم

1- دربیت آخر شعر (صورتگر ماهر) به کدام نام های خداوند اشاره شده؟ مصور – صورتگر – ماهر – بی تقلید
2- چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟ مورچه ها تقسیم کار دارند. آن هایی که جوان تر هستند از تخم ها پرستاری می کنند – بعضی ها نگهبان و بعضی ها کارگر هستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند. همچنین صدای مورچه جز صداهای بلند است.
3- چرا خداوند در قرآن کریم انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟ چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است.