جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد، سکه ای بیندازید. یکی ازافراد گروه مطابق شکل الف آن قدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از لبه کاسه ببیند.سپس از دوست خود بخواهید تا کمی عقب تر برود به طوری که سکه درون کاسه را نبیند)شکل الف.) اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید (شکل ب) تا دوستتان دوباره سکه را ببیند.
علت دیده شدن سکه را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در حالت اول، یک محیط هوا وجود دارد و شکستی نداریم ولی در حالت دوم نور هنگام خارج شدن از آب و وارد شدن به هوا می شکند و از خط عمود دور می شود در اثر شکست نور سکه دیده می شود.