جواب درک مطلب صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس ششم ای وطن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. شاعر در این شعر «وطن» را به چه چیزهایی مانند کرده است؟
2. وطن چگونه می تواند نگهبان وجود ما باشد؟
3. شما وطن را به چه چیزهایی مانند می کنید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. سلام، سرود، نگهبان، غم، شادی، مایه آزادی، دلیلی برای زندگی، جان پناه، رویش، جان، بوی عطر
گل ها، سبزی چمن، راز شعر حافظ، آواز قناری، خوش ترین یادها، باران بهاری، غم در مرگ مادر، کوه غُصّه ها، سربازان عاشق، قهرمان قِصّه ها، آوازی بلند، بلندی های پاک، خاک
2. ما هویّت فرهنگی و تاریخی خود را از وطن خود میگیریم و آرمان های خود را بر اساس این هویّت می سازیم اگر وطن ما این هویّت را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایم.
3. عشق، زندگی، فرهنگ، امید.

نویسنده : ۳. کوه مقاوم و استوار، اسب بی باک.