جواب درک مطلب صفحه ۳۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب درک مطلب درس چهارم بازرگان و پسران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. به نظر بازرگانان، مردم در جست و جوی چه چیزهایی هستند؟
2. اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است؟
3. کدام ویژگی‌ها را در زندگی به کار بگیریم تا به زندگی راحت و پاداش نیک آخرت برسیم؟
4. بازرگان مثال دانه و خاک را برای تشویق فرزندان به چه کاری، مطرح کرد؟

جواب : 1. زندگی راحت، مقام بزرگ و پاداش نیک آخرت
2. اندک اندک از کوه برداشتن همانند کسی است که مالی را به دست می آورد و در نگهداری آن غفلت کند
3. اندوختن مال از راه پسندیده و تلاش برای مراقبت از آن، بخشش به دیگران، محافظت از خود در برابر بلاها
4. برای اینکه فرزندان، به اندازه دانش و فهمشان، خود را به نیکی بشناسانند تا مردم نیز آن ها را پرورش داده و از آن ها بهره گیرند.