جواب درک مطلب صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی جواب درک مطلب درس دوازدهم اتفاق ساده از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- نویسنده ی نامه که بود؟
2- چه موضوعی در نامه، باعث خوشحالی مادر شد؟
3- در بخش زیر منظور از» قطره «چیست؟ یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد.
4- چرا وقتی مادر نامه می خواند، باران آرام و بی صدا ماند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- پدر.
2- خوب بودن حال پدر.
3- اشک.
4- برای این که به نامه گوش دهد.

ملیسا قربانی : سوال یک درک مطلب درس ۱۲
سوال۱:نویسنده نامه که بود؟پدر
سوال۲:چه موضوعی در نامه،باعث خوشحالی مادر شد؟خوب بودن حال پدر
سوال۳:در بخش زیر منظور از ((قطره)) چه بود؟
((یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد))
اشک جواب سوال ۳
سوال۴:چرا وقتی مادر نامه میخواند،باران آرام و بی صدا ماند؟برای این که نامه را گوش دهد
البته جواب درک مطلب درس ۱۲ را بالا نوشته بود.