جواب درک مطلب صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درک مطلب درس چهاردهم ادب از که آموختی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- منظور از عبارت «آموخت و نکرد» چیست؟
2- چرا سعدی، عالم بی عمل را به زنبور بی عسل شبیه کرده است؟
3- سعدی، دانا و نادان را به چه مانند کرده است؟
4- در عبارت پایانی درس منظور از «بلند آواز و میان تهی» چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- کسب علمو عمل نکردن به آن.
2- چون این فرد همانند زنبوری که عسل ندارد بی فایده است.
3- دانا : طبله عطار.
نادان : طبل غازی.
4- پر ادعا و تو خالی.