جواب درک مطلب صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی جواب درک مطلب درس دهم باغچه اطفال از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- چرا باغچه بان به آموزگاری علاقه داشت؟
2- دو کار مهم باغچه بان را نام ببرید که با انجام دادن آنها توانست به مردم و میهن خود خدمت کند.
3- چرا در متن درس، باغچه بان» دوست کودکان «نامیده شده است؟
4- کارها و علاقه مندی های خودتان را با کودکی باغچه بان مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت های آن را بیان کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- چون متوجه شد که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می توان به اجتماع و مردم خدمت کرد.
2- تاسیس کودکستان، آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا.
3- چون او عمر خود را در کودکستان و مدرسه گذراند و به آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا و دیگر دانش آموزان پرداخت.
4- پاسخ برعهده دانش آموزان می باشد.

نویسنده : ۱.چون فهمیدکه آموزگاری شغلی است که با آن بهتر میتوان به مردم و اجتماع خدمت کرد.
۲.ساختن مدرسه یا کودکستان،آموزش خواندن ونوشتن به کودکان نابیناوکم شنوا.
۳.چون اوعمر خود رادرکودکستان ومدرسه گذرانده و به آموزش خواندن ونوشتنبه کودکان نابینا و کم شنواودیگر دانش آموزان پرداخت.
۴.پاسخ برعهده خود دانش آموزان است..

کوثر : 1 به خاطر علاقه به خدمت
3 ساختن باغچه اطفال و عشق به بچه ها.

نرگس شجاع :‌زنبور برای خوردن شیره گل روی گل مینشیند پرچم گل به پاهای زنبور می چسبه و بعد از بلند شدن از روی گل این گرده روی گل دیگری مینشیند گرده گل به گل دیگری انتقال پیدا میکند به این عمل گرده افشانی می گویند.